سواد رسانه ای سپری در برابر هجمه رسانه ای

ســــواد رسانــه ای

سـپــری در برابر هجمـه رسانـه ای


مجموعه مهارتهایی که به فرد امکان قدرت درک، تجزیه و تحلیل و ایجاد انواع پیامهای رسانه ها را می دهد. این تعریف، عمومی ترین تعریف سواد رسانه ای(media literacy) می باشد. لزوم یادگیری سواد رسانه ای به سال 1965 در اروپا بر می گردد. با گسترش و نفوذ رسانه ها در اجتماع یادگیری و آموزش سواد رسانه ای به یکی از مهمترین اصول یادگیری در جهان تبدیل شد. امروزه یادگیری سواد رسانه ای به درجه ای از اهمیت رسیده که آن را همزمان با یادگیری سواد آکادمیک و رایانه ای، آموزش می دهند. این ضرورت به حدی است که حتی در مدارس کشورمان نیز در پایه دهم به آموزش سواد رسانه ای پرداخته اند.

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
رسانه ,سواد ,یادگیری ,آموزش ,سواد رسانه ,یادگیری سواد ,آموزش سواد