خبرگزاری من !!!

خبرگزاری من !!!


امروزه می توان میلِ به انتشار خبر را در اغلب صفحه ها و کانالهای مجازی دید. صفحه های غیر خبری، طنز، هنرمندان، شعر، هنری، ورزشی و کانالهای مختلف در تمامی رسانه های مجازی، در زمان وقوع حوادث سریعا به انتشار، تفسیر و حتی تحلیل و چرایی اتفاق دست می زنند. شاید انعکاس خبر از یک منبع موثق و بازنشر آن به خودی خود مشکلی نداشته باشد، ولی اتفاقات پس از آن بیشتر به نوعی خودشیفتگی شباهت دارد.
ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع